Рекламирај се!Назад     5Со цел, реализaција  на една од  најважните статистички операции во земјава, преку која  се добиваат  точни информации  за состојбата на населението во

Република Северна Македонија и во дијаспората,  кои претставуваат основа за градење на ефикасни и ефективни јавни политики, 

225 посети
4/4/2022123 movies
google maps embed iframe generator