Рекламирај се!Назад     rrrrrrr

Со цел, реализaција на една од најважните статистички операции во земјава, преку која се добиваат точни информации за состојбата на населението во Република Северна Македонија и во дијаспората, кои претставуваат основа за градење на ефикасни и ефективни јавни политики,

214 посети
4/6/2022123 movies
google maps embed iframe generator